BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

 

- Používajte iba originálne palivo pre bio-krby, bio-alkohol alebo denaturovaný 96% etanol.

- V žiadnom prípade nepoužívajte iné látky pre spaľovanie.

- Krb je vyrobený pre dekoračné účely a nie je určený pre pravidelné vyhrievanie miestnosti.

- Krb je určený na osobné použitie, nie pre komerčné účely.

- Bio-krb musí byť namontovaný zásadne na pevnú stenu z nehorľavých materiálov, okrem voľne stojacich typov krbov.

- Bio-krb spaľuje kyslík v miestnosti, kde sa nachádza. Táto miestnosť preto musí byť pravidelne a dobre vetraná (otvorením okien, mikroventiláciou).

- Príznakom nedostatku kyslíka je náhla slabosť a zlé sústredenie. Zhasnite bio-krb a choďte na čerstvý vzduch.

- Obsah izby, kde je umiestnený bio-krb musí mať minimálne 63 m3 (napríklad pri výške stropu 2,6 m musí byť plocha izby väčšia ako 24 m2).

- Neodporúčame umiestnenie viac ako jedného bio-krbu v jednej izbe.

- Nenechávajte otvorený plameň biokrbu bez dozoru!

- Časti krbu blízko plameňa sa stávajú extrémne horúce! Dbajte prosím na zvýšenú opatrnosť pri zahádzaná s krbom.

 

UPOZORNENIE:

 

- Pri horení bio-alkoholu sa krb silne ohrieva. Nedotýkajte sa krbu, ak plameň horí.

- Počkajte 15 min po dohorení, ako sa môžete krbu bezpečne dotýkať.

- Bio-krb nie je určený pre ohrievanie čohokoľvek.

- Uchovajte obalový materiál mimo dosahu detí. Riziko udusenia!

- Horák bio-krbu s palivom a bio-alkohol uchovajte mimo dosahu slnka, tepla.

- Ukladajte palivo a akékoľvek horľavé veci minimálne 1 meter od bio-krbu.

- Bezpečná vzdialenosť bio-krbu od záclon a závesov je 2 metre.

 

UPOZORNENIE:

 

- Vyhnite sa prievanu v miestnosti, kde horí Bio-krb.

- Držte deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti pri horení krbu a ďalej 1-2 hodiny.

- Pamätajte, že bio-alkohol v horáku smie byť maximálne do 2/3 jeho obsahu.

- Ventilačné otvory, ak je krb má, nesmie byť upchaté alebo prekryté.

- Nenakladajte neodborne so zariadením. Bezpečná prevádzka zariadenia je garantovaný iba ak zariadenie zostáva v pôvodnom stave. Nikdy nefúkajte na plamene. Môže to spôsobiť vyšľahnutiu plameňa a hrozí nebezpečenstvo popálenia.

- V prípade poškodenia bio-krbu nepokúšajte sa ho opraviť sami, kontaktujte službu servisu. Je zakázané používať krb ďalej.

 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY K PALIVU

 

- Starostlivo prečítajte návod na bio-alkohol, než začnete s jeho používaním.

- Skladujte ho uzavreté v chladnom, suchom a dobre vetranom priestore. Zaistite dobré vetranie pri zemi, pretože plyny sú ťažšie ako vzduch a môže dochádzať k ich nahromadenie vo vysokých koncentráciách pri podlahe, v odtokových kanáloch a pivniciach.

- Obsahuje etylalkohol. Nie je určený na konzumáciu!

- Neskladujte viac ako 5 litrov bio-alkoholu.

- Udržujte fľaše a nádrže s palivom tesne uzavreté.

- Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí a zvierat.

- Nesmie byť likvidované spoločne s bežným domácim odpadom. Nesmie sa dostať do kanalizácie. Ohľadom vrátenia výrobku kontaktujte, prosím, predajcu alebo výrobcu.

 

PRVÁ POMOC:

 

- Pri zasiahnutí kože umyte vodou a mydlom!

- Po vdýchnutí dodajte čerstvý vzduch, ak je potreba, vykonajte dýchaní z úst do úst.

- Pri zasiahnutí očí oplachujte prúdom tečúcej vody po dobu niekoľkých minút!

- Pri požití dôkladne vypláchnite ústa a vypite najmenej 0,5 l čistej vody a vyvolajte zvracanie!

- V prípade akýchkoľvek ťažkostí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!

 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:

 

R11 Veľmi horľavý!

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí!

S7 Uchovávajte obal tesne uzavretý!

S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia!

Zákaz fajčenia!

 

PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

 

- Vhodný hasiaci prostriedok: hasiaci prášok alebo hasiaci vodný prístroj. S väčším ohňom bojujte s hasiacim vodným prístrojom alebo penou odolnou voči alkoholu.

- Je potrebné, aby vždy bol po ruke vhodný prístroj na hasenie.

- Zvláštne nebezpečenstvo spôsobené materiály: odpadové splodiny alebo plyny, vzniknuté pri spaľovaní môžu vytvárať výbušnú zmes plynov a vzduchu.

- Urobte opatrenia vedúce k zabráneniu elektrostatických výbojov. Držte mimo dosahu zdrojov vznietenia.

- Zákaz fajčenia.

 

 

 

NÁVOD NA POUŽVÁNÍ BIO-KRBU

 

 

Náš produkt Vám umožní navodiť príjemné teplo a komfort v akomkoľvek byte či dome bez komína. Tento druh krbu spaľuje špeciálny bio-alkohol alebo denaturovaný 96% etanol, preto nevyžaduje takmer žiadnu údržbu a má jednoduchú montáž.

Starostlivo prečítajte tento návod pred inštaláciou krbu a potom ho uschovajte pre prípadné ďalšie použitie. Pri predaji musí byť návod odovzdaný ako súčasť zariadenia.

Výrobca a predajca nezodpovedá za škodu spôsobenú zlou inštaláciou alebo údržbou výrobku.

 

INŠTALÁCIA A MONTÁŽ

 

UPOZORNENIE:

 

- Zariadenie môže byť použité iba pod dohľadom dospelého a nikdy nie deťmi alebo inými osobami, ktoré neboli oboznámené s návodom na použitie.

- Krb nesmie byť použitý osobami, ktoré majú obmedzené schopnosti pohybu alebo rozumu, a tiež osobami bez dostatočných skúseností.

- Zariadenie, ktoré je určené pre montáž na stenu, nesmie byť za žiadnych okolností použité ako voľne stojace.

- Bio-krb musí byť namontovaný zásadne na pevnú stenu z nehorľavých materiálov, okrem voľne stojacich typov krbov, v tom prípade sa uistite, že krb stojí na pevnom a rovnom povrchu.

- Uistite sa, že sa na stropoch alebo stenách nekumuluje teplo, napr u nízkoenergetických domov.

- Neinštalujte krb do miestnosti, kde sú skrížené prúdy vzduchu.

- Zabráňte pohybom v okolí krbe!

- Pre závesné typy krbov je predpísaná vzdialenosť od podlahy do oblasti horenia minimálne 60 cm.

- Minimálna vzdialenosť od stropu do oblasti horenia je 1,8 metra.

- Je zakázané pohybovať s krbom ak sa užíva, alebo je horák naplnený bio-etanolom.

 

ZAČIATOK

 

1. Pred inštaláciou starostlivo odstráňte všetok obalový a informačný materiál.

2. Uistite sa, že miesto inštalácie zodpovedá bezpečnostným predpisom (viď. hore) a je zaručená bezpečná vzdialenosť 1 meter od krbu vo všetkých smeroch.

3. Skontrolujte obsah balenia, prípadne kontaktujte dodávateľa.

4. Riaďte sa celoštátnymi alebo miestnymi pravidlami pre inštalačné / pracovné postupy.

5. Skontrolujete či inštalačný materiál pre ukotvenie krbu súhlasí s typom vašej stene. Pre ukotvenie bio-krb nevyžaduje žiadne ďalšie špeciálne elementy (drôty atď)

6. Postupujte presne podľa montážneho návodu. Inštalujte krb. Ak je krb ťažký, pre inštaláciu potrebujete pomoc inej osoby.

7. Rozbaľte príslušenstvo a porovnajte so zoznamom obsahu. Inštalujte príslušenstvo.

 

OBSAH BALENIA

 

1. Bio-krb.

2. Nádoba (y) pre lieh - horák (y).

3. Zhasínač plameňa alebo rukoväť pre posunutie pokrievky horáka.

4. Meracie nádoba

5. Lievik

6. Komponenty pre montáž

 

ZOSTAVENIE HORÁKA

 

1. Vložte horák do krbu, otvorom hore. V žiadnom prípade horák nesmie byť naklonený alebo kĺzať.

2. Pokrievka pre horák, ak ju máte, musí byť voľne položená na horák tak, aby nič nebránilo reguláciu otvoru pre horenie, a vodítka bola zapustená dovnútra horáka.

3. V prípade použitia krbu vonku inštalujte záhradku proti vetru. Inštalujte ju pred nasadením horáka do krbu úzku častí dole.

 

PLNENIE HORÁKA

 

UPOZORNENIE:

 

- Nefajčite, nejedzte a tiež nepite ak plníte nádoby bio-etanolom.

- Nikdy nenalievajte bio-alkohol do otvoreného ohňa!

- Nikdy nenalievajte bio-alkohol do horúceho horáka. Musíte počkať 15 minút, než horák vychladne.

- Rozliate palivo zanecháva matné škvrny na parketách a lesklých lakovaných častiach krbu. Preto použite lievik a meracie nádobu.

 

1. Pred prvým použitím musíte nádobu - horák na bio-alkohol dôkladne vyčistiť. Použite teplú vodu a saponát.

2. Nalejte bio-alkohol do nádoby - horáka, maximálne na 2/3 jeho obsahu.

3. Pri preliatie bio-alkoholu utrite miesto suchou handrou a umyte vodou, aby sa zabránilo horenia mimo horák a nedošlo k vznieteniu od plameňov horáka.

4. Odstavte fľašu s bio-etanolom a lievik minimálne 1 meter od krbu.

 

ZAPÁLENIE

 

 

- Dodržiavajte vždy bezpečnú vzdialenosť od krbu a podpalujte ho vždy iba zo strany.

- Nikdy nerozfoukávejte oheň, zvlášť za pomoci prístrojov.

- Nefajčite, keď zapaľujete oheň v bio-krbu.

- Počas 10-tich minút oheň dosiahne určené veľkosti a teploty.

- Nikdy nezapaľujte bio-etanol rovno zapaľovačom, dodržujte nasledujúci postup:

1. Pre zapálenie krbu použite zhasínač plameňa alebo rukoväť pre reguláciu otvoru horáka.

2. Omokrite úzku kovovú špičku zhasínač alebo rukoväte vnútri nádoby s bio-etanolom. Dbajte aby kvapky stekali späť do nádoby.

3. Postavte sa bokom od krbu a zapaľovačom zapáľte špičku rukoväte.

4. Vložte špičku horiacej rukoväte dovnútra nádoby a zapáľte bio-etanol.

5. Ak sa oheň nezapálil, opakujte kroky 1 až 4 ešte raz.

 

HASENIE

 

UPOZORNENIE:

 

- Nikdy nehaste oheň vodou!

- Ak je to možné, nechajte bio-alkohol dohorieť, to zabraní neželanému rozhorení zvyšku paliva pri ďalšom užívaní bio-krbu a vylúči vybuchne pri opakovanom zapálení.

 

1. Použite zhasínač plameňa alebo rukoväť pre reguláciu horáka. Tesne zatvorte nádobu, ak plameň úplne nezhasne.

2. Počkajte 30 minút, až nádoba vychladne na izbovú teplotu a môžete upratať zvyšky paliva. Použité palivo musí byt likvidované v zberných strediskách odpadu a toxických látok.

3. Ak plameň nezhasne hneď, prosím uzavrite nádobu na dlhšiu dobu.

4. Vyvetrajte izbu.

 

 

OBSLUHA KRBU A ÚDRŽBA

 

- Nádobu - horák na bio-alkohol musíte pravidelné čistiť. Použite teplú vodu a saponát.

- Nádobu do bio-krbu je nutne meniť minimálne 2x ročne.

- Škvrny na krbe utrite handrou s roztokom vody a malého množstva mydla.

- Nerezové časti biokrbu čistite špeciálnym prostriedkom na nerez.

 

UPOZORNENIE:

 

- Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky a tvrdé huby, zabránite tak vzniku škrabancov. Výrobca nezodpovedá za škodu a poškodenie spôsobené zlou údržbou výrobkov.

 

LIKVIDÁCIA

 

Krb, palivo a obalový materiál nepatrí k domácemu odpadu. Tento odpad musí byť odovzdaný do recyklačného centra.

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

Bio-alkohol - je bioprodukt rastlinného charakteru. Preto je pri horení absolútne neškodný k životnému prostrediu. Obsah vznikajúceho kysličníka uhličitého je úplne zhodný s rastom rastlín.

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV

 

 

 

Problém

Príčina a postup odstránenia

 

 

 

Nemôžete zapáliť bio-etanol.

 

 

 

Ak nemôžete zapáliť bio-etanol v horáku po niekoľkých pokusoch, môže to byť dôsledkom toho, že alkohol sa čiastočne vyparil a prestal byť horľavý.

Odstráňte bio-etanol z nádoby a nalejte nový.

 

 

 

Nemôžete uhasiť oheň

 

 

 

V prípade, že oheň nezhasol, otvorte nádobu a rýchlo zatvorte, ale bez použitia sily. Ak oheň ešte stále horí, zopakujte ten postup niekoľkokrát.

 

Ak to nebude úspešné, zatvorte nádobu a nechajte hasnúci oheň horieť pár minút pred tým, ako otvoríte a prudko zatvorte nádobu.

 

 

 

V prípade požiaru

 

 

 

Použite penu odolnú proti alkoholu, karbón dioxid, alebo vhodnú hasiacu látku. Je nutné, aby bol po ruke vhodný prístroj na hasenie.

 

 

 

Požiadavky na objem miestnosti a vetranie.

Objem miestnosti m3

 

K. vetranie *

 

315

 

0,2

 

105

 

0,6

 

63

 

1,0

 

 

* Poznámka

okná a dvere zatvorené: 0-0,5

okná pootvorené: 0,3-1,5

okná otvorená napoly: 5-10